Ransomware Group Sites
If you want to buy me a coffee for my work, donations are warm welcome to one of those addresses:
DOGE: DBPbrvFShnykgBa8svQ91F9Vgs1zhhgmB1
LTC: LXMDziBcT474Mava74r9BvkTyoXcaUk6MD
BTC/BCH: 1FyCD8kp9ekiTTgdyhFtZRgzR1QCHV4i84
XMR: 48FgeW4fUpyjPDGxJdHaA441F5c9szYtLSVWbNv8T3ZXe9ZN3iLUSSdASof2vDQqdbgRYom9aMeQMWPQkr3SPZUJE2uM8fc
Group Name
Onion V.
Link
Arvin Club
v3
Babuk
v3
Black Basta
v3
AlphaVM/BlackCat
v3
BlackByte
v3
Bl4ckt0r
v3
CL0P
v3
CONTI
v3
CRYP70N1C0D3
v3
Cuba
v3
Everest
v3
Grief
v3
Hive
v3
HolyGhost
v3
Karakurt
v3
KelvinSecurity
LockBit 2.0
v3
LockData Auction
v3
Lorenz
v3
LV BLOG
v3
Medusa
v3
Midas
v3
Moses Staff
v2
Pandora
v3
Pay2Key
v3
Quantum
v3
Ragnar_Locker
v3
RAMP
v3
Ransom Cartel
v3
Ransom House
v3
RansomEXX
v3
REvil
v3
Snatch
v3
Stormous
v3
Onyx
v3
Vice Society
v3
x001xs
v3
Ransomware Market Sites
Site Name
Onion V.
Link
BlackByte Auction
v3
Dark Leak Market
v3
Industrial Spy
v3
Marketo
v3
Offline Sites
Site Name
Onion V.
Link
? "Leaks from darknet..."
v3
? NONAME
v3
54bb47h
v3
Astro Team
v3
AtomSilo
v3
AvosLocker
v3
Avaddon
v2
BlackMatter
v3
Black Shadow
v2
Bonaci Group
v3
CoomingProject
v3
Darkside
v3
DoppelPaymer
v3
Entropy
v3
Groove
v3
Haron
v3
Open Login: Chaddadgroup:Chaddadgroup
Hitler
v3
Hotarus
v3
Karma Leaks
v3
LockBit
v2
MBC
v3
Mount Locker
v2
N3tw0rm
v3
Nefilim
v2
Payload.bin
v3
Prometheus
v2
Pysa
v3
RAGNAROK
v3
Ranzy/AKO
v3
Rook
v3
Suncrypt
v2
Spook
v3
SynACK
v3
XING Team
v3